Jak długo od naruszenia przepisów o ochronie danych grozi administracyjna kara pieniężna

Przedawnienie jest instytucją prawną znaną w prawie cywilnym i karnym. W tych gałęziach prawa jest uregulowane w aktach o kluczowej doniosłości jak Kodeks cywilny i Kodeks karny. Jednak w prawie administracyjnym nie było ogólnej regulacji nt. przedawnienia. Do roku 2017 jedynie przepisy szczególne regulowały za co i na gruncie jakiej ustawy należącej do tej gałęzi prawa przedawnia się odpowiedzialność administracyjna. Nowelizacja kpa z 2017 r. wprowadziła regulację dotyczącą przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, zgodnie z art. 189g kpa termin przedawnienia wynosi 5 lat od dnia naruszenia przepisów albo wystąpienia skutków tego naruszenia. Z kolei art. 106 uodo pomija ten przepis formułując wyłączenie dot. stosowania kpa do administracyjnych kar pieniężnych na gruncie prawa ochrony danych.

Art. 189g. [Przedawnienie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej]
§ 1. Administracyjna kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do spraw, w przypadku których przepisy odrębne przewidują termin, po upływie którego nie można wszcząć postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub stwierdzenia naruszenia prawa, w następstwie którego może być nałożona administracyjna kara pieniężna.
§ 3. Administracyjna kara pieniężna nie podlega egzekucji, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia, w którym kara powinna być wykonana.

Art.  106.  [Wyłączenie stosowania przepisów k.p.a. o administracyjnych karach pieniężnych] Przepisów art. 189d-189f i art. 189k ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Art. 101. [Podstawa i warunki nałożenia administracyjnej kary pieniężnej]
Prezes Urzędu może nałożyć na podmiot obowiązany do przestrzegania przepisów rozporządzenia 2016/679, inny niż:
1) jednostka sektora finansów publicznych,
2) instytut badawczy,
3) Narodowy Bank Polski
– w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną na podstawie i na warunkach określonych w art. 83 rozporządzenia 2016/679.

Art. 60. [Podmiot prowadzący postępowanie]
Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, zwane dalej „postępowaniem”, jest prowadzone przez Prezesa Urzędu.

Art. 74. [Wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego]
Wniesienie przez stronę skargi do sądu administracyjnego wstrzymuje wykonanie decyzji w zakresie administracyjnej kary pieniężnej.