Monitoring poczty elektronicznej radcy prawego zatrudnionego na um o pracę a tajemnica zawodowa

Pracodawca może korzystać z monitoringu w zakładzie pracy. O monitoringu wizyjnym mówi art. 22(2) k.p., może on być wykorzystany dla celów bezpieczeństwa, kontroli produkcji lub zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Przepis ustanawia też pewne warunki formalne, jak poinformowanie pracowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

Monitoring poczty

Oprócz tego, możliwy jest monitoring poczty elektronicznej, o którym mówi przepis art. 22(3) k.p. Cele jego są nieco inne, chodzi o kontrolę wykorzystania czasu pracy oraz narzędzi pracy. Monitoring nie może naruszać tajemnicy korespondencji, co oznacza, że pracodawca nie może zapoznać się z treścią maila ani w inny sposób jej przetwarzać, jeśli na pierwszy rzut oka wygląda, że dotyczy on kwestii prywatnych, a nie zawodowych.

Art. 22(3). [Monitoring poczty elektronicznej pracownika]
§ 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).
§ 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.
§ 3. Przepisy art. 22(2) § 6-10 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do innych form monitoringu niż określone w § 1, jeśli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów określonych w § 1.

Na tym tle powstaje ciekawe zagadnienie, na ile status radcy prawnego i uregulowania branżowe chronią go przed taką formą kontroli, jeśli zatrudniony jest na um o pracę. Czy przeszkodą dla pracodawcy może być tajemnica zawodowa radcy prawnego.

Tajemnica zawodowa

O tajemnicy zawodowej mówi art. 3 ustawy o radcach prawnych, ponadto art. 9, 15 i n. Kodeksu etyki. Tajemnica zawodowa ustanowiona jest jako instrument, który przyczynia się do stworzenia zaufania, będącego głównym warunkiem wykonywania zawodu. Radca prawny nie może więc mieć tajemnicy przeciwko swojemu klientowi, w tym wypadku pracodawcy, co do informacji dotyczących tego klienta (pochodzących od niego albo wytworzonych na jego zlecenie). Tajemnica zawodowa działa przeciwko osobom trzecim w stosunku do klienta radcy.

Radca prawny nie powinien używać komputera i poczty elektronicznej swojego pracodawcy do obsługi innych klientów, co do których jest zobowiązany do zachowania tajemnicy. Ewentualnie takie działanie może stać się przedmiotem ustaleń z pracodawcą i wtedy poczta el, z której korzysta radca powinna być wyłączona z monitoringu, ale ze względu na tajemnicę dotyczącą innych klientów.

Stanowisko takie zajęła Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP.

Niezależność

Można by się zastanawiać, czy ochrony radcy przed taką formą kontroli, nie można by znaleźć w uregulowaniach dotyczących niezależności radcy prawnego. Raczej jednak nie ma wystarczająco przekonujących argumentów. Radca musi być niezależny od nacisków co do zajmowanego stanowiska w sprawie (art. 13 u.r.p.), tak rozumianej niezależności nie narusza monitoring poczty el.