Prawa osoby a podstawy legalizacyjne

Zgodnie z art. 12 ust. 3 rodo na spełnienie żądań, o których mowa w art. 15-22 rodo, administrator ma miesiąc. W razie skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby żądań, termin można wydłużyć o kolejne dwa miesiące. Zgodnie z art. 12 ust. 2 rodo administrator ułatwia osobie realizację praw, co oznacz m.in. że żądanie powinno być odczytywane zgodnie z jego sensem, a nie tylko treścią, tzn. jeśli osoba żąda usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody, to znaczy, że jednocześnie wycofuje zgodę, jeśli żąda usunięcia danych przetwarzanych na podstawie PUI, to znaczy że jednocześnie wnosi sprzeciw. W sytuacji kiedy sens żądania budzi wątpliwości, należy zwrócić się do osoby o doprecyzowanie żądania. Jeśli osoba wnosi sprzeciw wobec marketingu z wykorzystaniem jej e-maila, oczywiste jest że cofa zgodę, bo sprzeciw formalnie jej nie przysługuje. Wycofanie zgody pozbawia administratora podstawy prawnej przetwarzania danych, więc już bez żądania osoby, ma obowiązek usunąć dane, których nie ma prawa przetwarzać, co oznacza że również przechowywać.

Obsługa żądania też jest procesem, a na wykazanie działania zgodnego z rodo, administrator potrzebuje dowodów, dlatego jak zauważył NSA (sygn. akt I OSK 1459/16), usuwać należy przedmiot zasadnego żądania, a nie sam dokument żądania, czy informacje o żądaniu i sposobie jego załatwienia:

Nie jest zatem prawidłowe rozumowanie Banku, że wykonanie nakazu wskazanego w kwestionowanej decyzji oznacza, że Bank nie będzie dysponował żadnymi danymi dotyczącymi osób, które odwołały zgodę na przetwarzanie danych. Jak trafnie bowiem wskazuje organ w odpowiedzi na skargę kasacyjną nakaz określony w kwestionowanej decyzji nie dotyczy usunięcia informacji dotyczących odwołania zgody.

Zatem eksponowany prze stronę skarżącą kasacyjnie argument, że usunięcie danych osobowych uzyskanych za pomocą ww. formularzy kontaktowych spowoduje, że w przypadku zakupu danych Bank nie będzie miał wiedzy o tym, które osoby nie życzą sobie ofert tego Banku, nie zasługuje na uwzględnienie choćby z tego względu, że Bank jest w posiadaniu informacji wynikających z odwołania zgody.