Awizo pocztowe, e-Awizo

Awizo pocztowe stanowi zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki rejestrowanej.

22) przesyłka polecona – przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem;

23) przesyłka rejestrowana – przesyłkę pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru;

Ustawa prawo pocztowe nawet o awizie nie wspomina. Regulacja ta znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, wydanym na podstawie art. 47 prawa pocztowego:

§  34.  [Awizo pocztowe] 1. Jeżeli w chwili doręczania przesyłki rejestrowanej stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do jej odbioru, o których mowa w art. 37 ustawy, zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki rejestrowanej wraz z informacją o terminie jej odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka ta jest przechowywana, operator wyznaczony pozostawia w oddawczej skrzynce pocztowej adresata. Zawiadomienie to ma postać papierową.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być na wniosek nadawcy lub adresata przekazane adresatowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile formę taką dopuszcza operator wyznaczony.

Operator wyznaczony dopuszcza formę elektroniczną awiza (eAwizo), o czym stanowi § 31 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług powszechnych:

§ 31 1. Adresat może żądać doręczania przesyłek poleconych z wyłączeniem przesyłek z potwierdzeniem

odbioru do jego oddawczej skrzynki pocztowej, jego skrytki pocztowej lub samoobsługowego urządzenia do odbioru przesyłek, pod warunkiem złożenia żądania na piśmie we właściwej placówce oddawczej albo za pośrednictwem strony internetowej www.poczta-polska.pl.3

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, jest wolne od opłaty.

3. Adresat może żądać otrzymywania zawiadomień o możliwości odbioru przesyłek rejestrowanych

w formie elektronicznej (SMS, e-mail), z zastrzeżeniem ust.6.

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, adresat składa na piśmie we właściwej placówce oddawczej albo

za pośrednictwem strony internetowej www.poczta-polska.pl.

5. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, jest wolne od opłaty.

6. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy przesyłek rejestrowanych doręczanych na podstawie

przepisów innych ustaw niż ustawa Prawo pocztowe, dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń.

W przypadku żądania zgłoszonego na podstawie par. 31 ust. 3 Regulaminu, awizo elektroniczne zastępuje awizo papierowe.

Inne ustawy, o których mowa w ust. 6 to przed wszystkim te regulujące przesyłki sądowe – kpc, kpa, ppsa, kpk i akty do nich wykonawcze np. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

Nie oznacza to jednak, że w przypadku przesyłki sądowej adresat nie otrzyma maila z powiadomieniem. Oznacza to tylko tyle, że oprócz maila w jego oddawczej skrzynce pocztowej znajdzie się zawiadomienie papierowe sporządzone według wzoru narzuconego przepisami innymi niż Prawo pocztowe.