Wstrzymanie wykonania postanowienia WSA

Zgodnie z art. 196 ppsa „Wojewódzki sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. Postanowienie takie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.”.

Należy zauważyć, że wstrzymane mogą być tylko postanowienia, które nadają się do wykonania, czyli takie które przyznają stronie określone uprawnienie, a przy tym są natychmiast wykonalne, czyli przed uprawomocnieniem. Jeśli zaś zgodnie z postanowieniem stronie odmówiono uprawnienia – to postanowienie takie nie nadaje się do wykonania, nie jest więc celowe wnoszenie o jego wstrzymanie.

Jeśli więc strona wnosi zażalenie np. na postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji (art. 61 ppsa), to wniosek o wstrzymanie wykonania tego postanowienia jest bezprzedmiotowy, bowiem postanowienie to nie przyznaje stronie żadnego uprawnienia, nie nadaje się zatem do wykonania.